RAVON

Wij zijn RAVON
RAVON is al ruim 25 jaar de onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie zonder winstoogmerk die, tezamen met veel vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden beschermt. We beschermen onze soorten door ze goed te begrijpen middels onderzoek en met deze kennis te adviseren, projecten uit te voeren en te sturen op beter beleid en wetgeving.

Onze Missie
Vanuit onze passie voor reptielen, amfibieën en vissen komt RAVON als geen ander op voor hun belangen in Nederland. We delen de aarde met alle andere planten en dieren. Wij vinden dat we als mens hier, in al ons doen en laten, rekening mee moeten houden.

Onze Visie
Wij willen de neergaande trend van de biodiversiteit van de laatste eeuw ombuigen naar krachtig herstel. RAVON heeft hierbij als doelstelling duurzame populaties van inheemse reptielen, amfibieën en vissen te realiseren, verspreid over hun natuurlijke leefgebied in Nederland en haar overzeese gebiedsdelen.

Onze Strategie
Wij zorgen er voor dat we weten hoe het met reptielen, amfibieën en vissen gaat in Nederland (monitoring) en begrijpen wat ze nodig hebben (innovatief ecologisch onderzoek). Op basis van feitelijke en kwalitatieve informatie agenderen we problemen en adviseren en inspireren wij beheerders van natuur, boerenland, openbare ruimte en particulieren om rekening te houden met onze soorten in hun doen en laten. Daartoe initiëren we diverse activiteiten, zoals cursussen, excursies, onderzoeksprojecten en projecten gericht op ontwikkeling van natuur. Dit doen we liefst in samenwerking met (inter)nationale partners, wetenschappelijke instituten en overheden en altijd vanuit onze eigen missie en visie.
Om onze missie en visie kracht bij te zetten lobbyen we voor beter beleid en wetgeving en vergroten we het draagvlak voor bescherming van onze soorten en hun leefgebieden door mensen op te leiden en zich (weer) te laten verwonderen door de natuur.
Onze activiteiten doen we samen met duizenden vrijwilligers en worden financieel mogelijk gemaakt door onze opdrachtgevers, subsidieverleners en donateurs.

Type of organization: non-profit_organisation
There are currently no events.
There are currently no events.