Road culvert and fish passage seminar

Road culvert and fish passage seminar

89 89 people viewed this event.

Restaureringsseminar: Frie fiskeveier og samferdsel
Kulvertrør hindrer fisken i å vandre, og skaper uønskede brudd i blågrønn infrastruktur. Dette strider med gjeldende målsettinger om naturmangfold og god økologisk tilstand i mange av vassdrag våre, og gir redusert bestand for flere fiskearter. Vi diskuterer kunnskapsgrunnlag, utfordringer og gode løsninger.

Seminaret er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Miljødirektoratet og NMBU.

Titusenvis av kulvertrør er lagt ned i bekker for å lage kryssing for vei, jernbane og landbruk. Dessverre stopper mange av disse hindringer fiske- og faunavandringer, og skaper uønskede brudd i blågrønn infrastruktur. Dette strider med gjeldende målsettinger om naturmangfold og god økologisk tilstand i mange av vassdrag våre, og gir redusert bestand for flere fiskearter.

Frie vandringsveger er i fokus i Europa. Framover blir restaurering av vandringsveier også i norske vassdrag – viktig å prioritere, gjennom en mer målrettet innsats Nasjonal handlingsplan for restaurering av vassdrag. Særlig for langtvandrende arter som villaks, sjøørret og ål, men også for eks. amfibier og pattedyr. På seminaret vil utfordringer og gode løsninger bli diskutert.  Hvor stort og hva er egentlig problemet? Hvordan kan målsettingene nås? Hva slags type løsninger hjelper fiskevandring? Hvorfor velges det fortsatt utdaterte løsninger når infrastruktur skal krysse bekker?

Aktualitet
Oppstykking av leveområder er en av hovedårsakene til at bestander av fisk og naturmangfold går tilbake. Seminaret markerer startskuddet for økt innsats med å kartlegge og prioritere innsatsen med å utbedre kulverter som vandringshindre for fisk, både på kommunale, fylkes- og europaveier, samt jernbane. Titusenvis av kulvertrør er lagt ned i bekker/elver for å lage kryssing for vei, jernbane og landbruk. Dessverre hindrer mange kulverter fiske- og faunavandringer, og skaper uønskede brudd i “blågrønn infrastruktur” langs våre bekker og elver. Også i Norge er det behov for økt restaureringsinnsats og utbedre vandringsbarrierer (AMBER barriere atlas).

Målgruppe for seminaret:
Praktikere og saksbehandlere i offentlig og privat forvaltning – både teknisk og miljø, frivillige organisasjoner, studenter, entreprenører, konsulentselskaper m.fl.

Restaurering av natur og frie vandringsveger i fokus internasjonalt
EU har mål om å restaurere minst 25 000 km med fri flytende elver, som del av EUs Biodiversitetsstrategi og Naturrestaureringsloven.
FNs bærekraftsmål og tiår for naturrestaurering, og restaureringsmålene i Naturavtalen Kunming-Montreal (COP 15).

Mer systematisk kartlegging og restaurering i norske vassdrag
Framover blir restaurering av vandringsveger også i norske vassdrag viktig å prioritere, gjennom målrettet innsats i den nye Nasjonal handlingsplan for restaurering av vassdrag. Særlig for langtvandrende arter som villaks, sjøørret og ål, men også for andre vandrere som amfibier og pattedyr. På seminaret diskuteres utfordringer og gode løsninger:

Bl.a. lanserer Statens vegvesen sin veiledende rapport om frie fiskeveger (oppdatert versjon av SVV-rapport 459). Videre presenteres storskala restaureringsprosjekter fra Nord-Sverige med samarbeid mellom samferdselssektoren og miljømyndighetene, som inngår i de EU-finansierte prosjektene ReMiBar (2011 – 2016) og  TRIWA LIFE (pågår nå).

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/639478208254806/

Priser:
Fysisk deltakelse: 400 kr
Student: 70
Dette inkluderer lunsj og kaffe/te gjennom dagen.

Strømming: 100 kr – strømmelink blir tilsendt dagen før seminaret.

Opptak legges ut på NMBUs youtubekanal, spilleliste fiskeforvaltning, og blir tilsendt deltagerne.

Program og påmelding: https://www.nmbu.no/forskning/arrangementer/restaureringsseminar-frie-fiskeveier-og-samferdsel

Additional Details

Name of contact person - Stian Stensland

Country - Norway

Event registration closed.
 

Date And Time

2024-04-23 @ 10:00 (CEST) to
2024-04-23 @ 17:30 (CEST)
 

Registration End Date

2024-04-18
 

Event Types

Share With Friends